Vilkår og betingelser

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ONLINE SHOPPING

Arion Holding B.V.
Rutherford 11
6422 RE Heerlen

Handelskammer: 141 191 95
Momsnummer: NL82.10.36.841.B01

Herefter benævnt: erhvervsdrivende.

Artikel 1 – Definitioner
I disse generelle vilkår og betingelser bruges følgende udtryk med følgende betydning, medmindre andet udtrykkeligt er angivet:
1. Erhvervsdrivende: den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenesteydelser til købere på afstand;
2. Køber: den fysiske person, der ikke handler i udøvelse af erhverv eller forretning, og som indgår en fjernaftale med erhvervsdrivende.
3. Fjernaftale: en aftale, hvor der inden for rammerne af et af den erhvervsdrivende arrangeret system for fjernsalg af produkter og/eller tjenesteydelser, indtil og med indgåelsen af aftalen, udelukkende anvendes én eller flere teknologier til fjernkommunikation;
4. Teknologi til fjernkommunikation: middel, der kan anvendes til indgåelse af en aftale, hvor køber og erhvervsdrivende ikke er på samme sted på samme tidspunkt;
5. Betænkningstid: den periode, inden for hvilken køber kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
6. Fortrydelsesret: købers mulighed for at fortryde aftalen inden for betænkningstiden;
7. Dag: kalenderdag;
8. Transaktionsvarighed: en fjernaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenesteydelser, hvor leverings- og/eller købsforpligtelsen er spredt over tid;
9. Varigt medium: ethvert middel, der gør det muligt for køber eller erhvervsdrivende at gemme oplysninger, der er adresseret til ham/hende personligt, på en måde, der muliggør fremtidig indsigt og uændret gengivelse af de gemte oplysninger.

Artikel 2 – Anvendelighed
1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud givet af erhvervsdrivende og for enhver fjernaftale, der er indgået mellem erhvervsdrivende og køber.
2. Inden fjernaftalen indgås, stilles teksten af disse generelle vilkår og betingelser til rådighed for køber. Hvis dette med rimelig grund ikke er muligt, vil det inden fjernaftalen indgås blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan ses hos erhvervsdrivende, og at de på købers anmodning vil blive sendt gratis til køber så hurtigt som muligt.
3. Hvis fjernaftalen indgås elektronisk, kan, som undtagelse fra foregående afsnit og inden aftalen indgås, teksten til disse generelle vilkår og betingelser stilles til rådighed elektronisk for køber på en sådan måde, at køber nemt kan gemme dem på et varigt medium. Hvis dette med rimelig grund ikke er muligt, vil det inden fjernaftalen indgås blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de på købers anmodning vil blive sendt gratis elektronisk eller på anden måde til køber.
4. I det tilfælde at specifikke produkt- eller servicevilkår gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, er andet og tredje afsnit i disse vilkår og betingelser gældende. Køber kan i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham/hende.

Artikel 3 – Tilbuddet
1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette blive udtrykkeligt angivet sammen med tilbuddet.
2. Tilbuddet omfatter en komplet og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Beskrivelsen er tilstrækkeligt detaljeret til at muliggøre, at køber kan vurdere tilbuddet korrekt. Hvis erhvervsdrivende bruger billeder, er disse en sand gengivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Tydelige urigtigheder eller fejl i tilbuddet binder ikke erhvervsdrivende.
3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er tydeligt for køber, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet. Dette vedrører især: prisen inklusive skatter; de mulige omkostninger for levering; den måde, hvorpå aftalen vil blive indgået, og hvilke handlinger der er nødvendige for dette; uanset om fortrydelsesret gælder; betalingsmetode, levering eller gennemførelse af aftalen; fristen for accept af tilbuddet eller den periode, hvorunder erhvervsdrivende garanterer prisen; tarifniveauet for fjernkommunikation, hvis omkostningerne for anvendelse af fjernkommunikationsteknologien beregnes på et andet grundlag end grundtariffen; om aftalen arkiveres efter indgåelse, og på hvilken måde køber kan få indsigt heri; den måde, hvorpå køber kan blive orienteret om de handlinger, han/hun eventuelt ikke ønsker at udføre, inden indgåelsen af aftalen, samt den måde, hvorpå han/hun kan rette op på dem, før aftalen indgås; eventuelle sprog ud over hollandsk (vertaler: Deens? – dansk), som aftalen kan indgås på; de adfærdskodekser, som erhvervsdrivende er underlagt, og den måde, hvorpå køber elektronisk kan få indsigt i disse adfærdskodekser; og den minimale varighed af fjernaftalen i det tilfælde at en aftale vedrører kontinuerlig eller periodisk levering af varer eller tjenesteydelser.

Artikel 4 – Aftalen
1. Aftalen er, med forbehold af bestemmelserne i afsnit 4, indgået på tidspunktet for købers accept af tilbuddet og opfyldelse af de stillede betingelser.
2. Hvis køber har accepteret tilbuddet elektronisk, vil erhvervsdrivende straks bekræfte accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet, kan køber annullere aftalen.
3. Hvis aftalen er indgået elektronisk, vil erhvervsdrivende træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre elektronisk overførsel af data, og han/hun vil sørge for et sikkert webmiljø. Hvis køber kan betale elektronisk, vil erhvervsdrivende træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.
4. Erhvervsdrivende kan – inden for lovens rammer – orientere sig om, om køber kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de kendsgerninger og fakta, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernaftalen. Hvis erhvervsdrivende, baseret på denne undersøgelse, har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han/hun ret til at nægte en bestilling eller anmodning, eller at pålægges gennemførelsen særlige betingelser.
5. Med produktet eller tjenesteydelsen sender erhvervsdrivende følgende oplysninger til køber skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af køber på en tilgængelig måde på et holdbar databærer:
a. besøgsadressen på virksomhedens forretningssted, hvor køber kan henvende sig med klager;
b. betingelserne for og den måde, hvorpå køber kan gøre brug af sin fortrydelsesret, eller en tydelig erklæring i tilfælde af udelukkelsen af fortrydelsesretten;
c. informationen om eksisterende service efter køb og garantier;
d. oplysningerne i artikel 3, afsnit 3 i disse vilkår og betingelser, medmindre erhvervsdrivende allerede har leveret disse oplysninger til køber inden aftalens gennemførelse;
e. kravene i forbindelse med fortrydelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er på ubestemt tid.
6. Hvis erhvervsdrivende har forpligtet sig til at levere en række af produkter eller tjenesteydelser, er bestemmelsen i det foregående afsnit kun gældende for den første levering.
7. Erhvervsdrivende har ret til at nægte en bestilling eller at pålægge leveringen særlige betingelser, hvis købers boligadresse ikke kan fastlægges.

Artikel 5 – Fortrydelsesret ved levering af produkter
1. Ved køb af produkter har køber mulighed for at annullere aftalen inden for 14 hverdage uden at skulle angive en grund. Denne periode begynder dagen efter modtagelsen af produktet af eller på vegne af køber.
2. I løbet af denne periode skal køber håndtere produkt og emballage omhyggeligt. Han/hun må kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han/hun ønsker at beholde produktet. Hvis han/hun gør brug af sin fortrydelsesret, skal han/hun returnere produktet med alt tilbehør og – hvis det er rimeligt muligt – i original tilstand og emballage til erhvervsdrivende i overensstemmelse med erhvervsdrivendes rimelige og tydelige instruktioner.

Artikel 6 – Omkostninger ved fortrydelse
1. Hvis køber gør brug af sin fortrydelsesret, skal han/hun højst betale omkostningerne for returnering.
2. Hvis køber har betalt et beløb, vil erhvervsdrivende refundere dette beløb hurtigst muligt, dog senest 30 dage efter returnering eller fortrydelse.

Artikel 7 – Udelukkelse af fortrydelsesret
1. Købers fortrydelsesret kan kun udelukkes af erhvervsdrivende, hvis erhvervsdrivende tydeligt har angivet dette sammen med tilbuddet, i det mindste i tide inden indgåelse af aftalen.
2. Udelukkelse af fortrydelsesret er kun mulig for produkter:
a. som er fremstillet af erhvervsdrivende i overensstemmelse med køber specifikationer;
b. som tydeligt er af personlig art;
c. som ikke kan returneres på grund af deres art;
d. som hurtigt fordærves eller forældes;
e. hvis pris påvirkes af udsving på det finansielle marked, hvilket erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på;
f. for løse aviser og blade;
g. for audio- og videooptagelser og computersoftware, hvor køber har brudt forseglingen.
3. Udelukkelse af fortrydelsesret er kun mulig for tjenesteydelser:
a. vedrørende indkvartering, transport, restaurant- eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller inden for en bestemt periode
b. hvor levering er påbegyndt med købers udtrykkelige samtykke, inden betænkningstiden er udløbet
c. vedrørende væddemål og lotterier.

Artikel 8 – Prisen
1. I den gyldighedsperiode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser ikke blive forhøjet med undtagelse af prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
2. I modsætning til foregående afsnit kan erhvervsdrivende tilbyde produkter eller tjenesteydelser, hvis pris påvirkes af udsving på det finansielle marked, som erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, til variable priser. Denne påvirkning af udsving og det faktum, at de eventuelt nævnte priser er målpriser, er nævnt i tilbuddet.
3. Prisforhøjelser inden for 3 måneder efter indgåelse af aftalen er kun tilladt, hvis de er et resultat af lovgivning eller -bestemmelser.
4. Prisforhøjelser fra 3 måneder efter indgåelse af aftalen er kun tilladt, hvis erhvervsdrivende har stillet dette som betingelse og:
a. disse er resultat af lovgivning eller -bestemmelser; eller
b. køber har beføjelse til at annullere aftalen inden den dag, hvor prisforhøjelsen træder i kraft.
5. De i tilbuddet nævnte priser på produkter og tjenesteydelser er inklusive moms.
6. De i tilbuddet nævnte priser på produkter og tjenesteydelser er eksklusive forsendelsesomkostninger.

Artikel 9 – Overensstemmelse og garanti
1. Erhvervsdrivende garanterer, at produkterne og/eller tjenesteydelserne overensstemmer med aftalen, angivne specifikationer i tilbuddet, de rimelige krav til duelighed og/eller anvendelighed, samt de gældende bestemmelser og/eller statslige forskrifter på datoen for aftalens indgåelse.
2. En af erhvervsdrivende, producenten eller importøren garanteret ordning påvirker ikke købers juridiske rettigheder og krav, som køber kan påberåbe i tilfælde af manglende opfyldelse af erhvervsdrivendes forpligtelser over for køber i henhold til loven og/eller fjernaftalen.

Artikel 10 – Levering og gennemførelse
1. Erhvervsdrivende skal udvise størst mulig omhu ved modtagelse og gennemførelse af bestillinger af produkter, og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenesteydelser.
2. Leveringsstedet er den adresse, som køber har meddelt virksomheden.
3. Med hensyn til det der er anført i artikel 3 i disse generelle vilkår og betingelser vil virksomheden straks gennemføre accepterede bestilling, dog senest inden for 30 dage, medmindre der er aftalt en længere leveringsperiode. Hvis forsendelsen er forsinket, eller hvis en bestilling ikke kan eller kun delvist kan leveres, vil køber modtage besked senest én måned efter bestilling. I så fald har køber ret til at annullere aftalen uden omkostninger, og ret til eventuel skadeserstatning.
4. I tilfælde af annullering i overensstemmelse med foregående afsnit vil erhvervsdrivende refundere det beløb, køber har betalt, hurtigst muligt, dog senest 30 dage efter opsigelsen.
5. Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umulig, vil erhvervsdrivende bestræbe sig på at tilbyde en erstatningsartikel. Senest ved levering angives det på en tydelig og forståelig måde, at der leveres en erstatningsartikel. Ved erstatningsartikler kan fortrydelsesret ikke udelukkes. Omkostningerne ved returforsendelse betales af erhvervsdrivende.
6. Risikoen for beskadigelse af produkter og/eller at produkter mistes hviler indtil tidspunktet for levering til køber hos erhvervsdrivende, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 11 – Betaling
1. Medmindre andet er aftalt, skal det af køber skyldige beløb betales via iDeal (vertaler: niet van toepassing in DK).
2. Køber har pligt til straks at meddele erhvervsdrivende unøjagtigheder i meddelte eller angivne betalingsoplysninger.
3. I tilfælde af manglende betaling fra køber har erhvervsdrivende, dog underlagt lovmæssige begrænsninger, ret til at opkræve de rimelige omkostninger, som på forhånd er meddelt køber, samt at forhøje de af køber skyldige beløb med retlige inddrivelsesomkostninger.

Artikel 12 – Klageprocedure
1. Erhvervsdrivende råder over en tilstrækkelig bekendtgjort klageprocedure, og håndterer klager i overensstemmelse med denne klageprocedure.
2. Klager over aftalens gennemførelse skal inden for en rimelig frist, fuldt og tydeligt beskrevet, fremlægges for erhvervsdrivende, efter at køber har opdaget manglerne.
3. Klager indgivet til erhvervsdrivende vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en forventet længere behandlingstid, vil erhvervsdrivende svare inden for 14 dage med en bekræftelse på modtagelse og en indikation af, hvornår køber kan forvente et mere detaljeret svar.

Artikel 13 – Anvendelige retsregler
1. For aftalerne mellem erhvervsdrivende og køber, som disse generelle vilkår og betingelser vedrører, gælder udelukkende hollandsk lov.

Artikel 14 – Supplerende eller afvigende bestemmelser
1. Supplerende eller afvigende bestemmelser fra disse vilkår og betingelser må ikke være til ulempe for køber, og skal fastlægges skriftligt eller på en sådan måde, at de på en tilgængelig måde kan gemmes af køber på et varigt medium.

Artikel 15 – Ændring og deponering af vilkårene og betingelserne
1. Disse vilkår og betingelser er deponeret hos handelskammeret Limburg i Maastricht, Holland. Gældende er altid den sidst deponerede version eller den version, der blev anvendt på tidspunktet for aftalens indgåelse.

Scroll til toppen